ردیف پروژه
1 ایجاد خط ویژه تاکسی در مسیر سعدی وسط تا سعدی شمالی
2 مطالعات ایمنی و ممیزی ایمنی راه های دورن شهری شهر زنجان
3 ایمن سازی و جدایش عابر و وسیله در تقاطع سعدی وسط
4 بهینه سازی رویکرد های تقاطع چهارراه سعدی
دی ان ان