اهداف و چشم انداز ها

 1. بهبود در مديريت سامانه‌هاي حمل و نقلي و زيرساخت‌هاي ترافيکي شهر و افزايش انطباق بين نظام حمل و نقل و نظام کاربري زمين.
 2. ارتقاء شبکه معابر شرياني درجه يک به شبکه بزرگراهي در راستاي افزايش کارايي و ظرفيت شبکه معابر..
 3. تسهيل تردد ترافيک عبوري شهر و افزايش کارايي تأسيسات حمل و نقلي در مبادي ورودي شهر.
 4. افزايش انضباط اجتماعي و ارتقاء فرهنگ عبور و مرور (از طريق بهره برداري از بهترين طرح‌ها، برنامه‌ها، ابزارها و تجهيزات مهندسي جهت کنترل، مديريت و هدايت ترافيک در شبکه معابر).
 5. افزايش تسهيلات براي هدايت گردشگران داخلي و خارجي به ويژه در هسته مرکزي شهر. .
 6. توسعه و ساماندهي سيستم حمل و نقل همگاني .
 7. تسهيل حرکت و دسترسي عابران پياده، دوچرخه سواران و معلولين جسمي و حرکتي در شهر (از طريق مناسب‌سازي راه­هاي شهري، پياده روها، پايانه­ها و ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه در بافت تاريخي شهر.).
 8. کاهش و مديريت تقاضاي سفر (از طريق بکارگيري شيوه هاي مختلف در جهت تحقق شهر الکترونيک با هماهنگي و تعامل دستگاههاي همکار ذيربط).
 9. توسعه پارکينگ‌هاي عمومي و مديريت پارکينگ‌هاي حاشيه معابر.
 10. توسعه سامانه هوشمند (ITS) در بخش هاي مختلف سيستم حمل و نقل در شهر قزوين.
 11. ارتقاء ايمني وسايل نقليه، دوچرخه سواران و عابران پياده در سيستم حمل و نقل و ترافيک.
 12. بهره گيري از استانداردهاي زيست محيطي ملي و بين المللي براي سامانه حمل و نقل عمومي و خصوصي.
 13. تأمين رضايت شهروندان در امور حمل و نقل شهري در راستاي افزايش ضريب ايمني سفر و كاهش زمان سفرهاي درون شهري
 14. استفادة هر چه بيشتر از دانش فني روز و تكنولوژي پيشرفته در جهت نيل به اهداف كلان (تأمين رواني سفر، افزايش متوسط سرعتف سلامت سفر، سلامت شهر و شهروندان)
 15. استفادة بهينه از تجهيزات و امكانات موجود با هدف بالا بردن كارآيي، ظرفيت معابر و ناوگان موجود حمل و نقل شهري
 16. حفاظت و حراست از محيط زيست شهري و توجه ويژه به نكات زيست محيطي از طريق كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي ناشي از تردد خودروها
 17. تأمين ضريب اطمينان بالاي خطاناپذيري در امور حمل و نقل درون شهري، به همراه اولويت بخشي اقدامات پيشگيرانه بر اقدامات اصلاحي
 18. اجراي رسالت آموزش شهروندان در جهت ارتقاي فرهنگ ترافيك گروه هاي مختلف سني بهبود مستمر فرآيندها با استفاده از خلاقيت و ابتكار كاركنان
 19. آموزش مستمر كاركنان و ارتقاي فرهنگ كيفيت و مشاركت 20.  

براين اساس، معاونت حمل و نقل و ترافيك در راستاي تحقق اهداف عاليه برنامة شهر زنن، برنامة بهبود عبور و مرور شهري را با اهداف مياني زير دنبال مي نمايد

 1. كنترل و كاهش آلودگي هاي محيط زيست
 2. ارتقاي فرهنگ شهروندي و افزايش تعاملات و مشاركت هاي فكري، فرهنگي و خدماتي شهروندان
 3. كاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري
 4. بهبود كيفيت و توزيع متناسب خدمات در سطح شهر
 5. بهبود مديريت و ايجاد تنوع و نوآوري در سامانه هاي حمل و نقل درون شهري
 6. افزايش سهم حمل و نقل عمومي در سفرهاي درون شهري
 7. افزايش خدمات ايمني شهر و شهروندان
 8. بهبود و توسعة شبكه معابر و زيرساخت هاي شهري
 9. توسعه و بهبود وضعيت تجهيزات، تأسيسات و مستحدثات خدماتي، اداري و حفاظتي شهر
 10. ارتقاي جايگاه عابران پياده و معلولان در ترددهاي شهري

 

دی ان ان