شرح وظایف

 1. بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرح هاي ترافيك و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه تراكم و احتياجات فعلي آنها .
 2. نظارت بر حسن انتظام امور واحد هاي مرتبط با حمل و نقل شهري و مراقبت در بهره برداري مطلوب از كليه سيستم هاي حمل و نقل موجود .
 3. شركت در جلسات و كمسيون هاي مربوطه و انتقال نظرات شهرداري جهت بهره برداري صحيح از معابر و سيستم هاي حمل و نقل و تعيين خطوط ارتباطي منطقي و پيش بيني ظوابط و متفرقه هاي اجرا .
 4. رعايت سياست ها استانداردها ، قوانين و مقررات براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي در كليه طرح هاي اجرائي .
 5. نظارت بر ساماندهي نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري به منظور كاهش آلودگي هوا و سفرهاي روزانه شهري .
 6. هماهنگي در زمينه ايجاد مراكز معاينه فني و وسايل نقليه موتوري اعم از بنزين سوز گاز سوز با سازمان حفاظت از محيط زيست و راهور سازمان پايانه ها و حمل و نقل جاده اي
 7. تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل درون شهري به هنگام سازي ادواري آنها و نظارت و تصويب مطالعات موردي انجام شده در سازمان هاي تابعه .
 8. تنظيم و تدقيق بودجه عمراني معاونت و سازمانهاي تابعه جهت ارائه و تصويب در مراجع ذيربط .
 9. تهيه طرح هاي اصلاح هندسي و ساير طرح هاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك در شهر در حيطه وظايف و نظارت بر عمليات اجرائي آنها .
 10. ايمن سازي معابر و تقاطع ها از طريق ايمن سازي و تابلو گذاري همچنين نصب و تعمير و نگهداري تجهيزات تابلو ها و علائم ترافيك عمودي و افقي و اجراي خط كشي طول و عرض و خط معبري مكانيابي و طراحي پل روگذر و زير گذر عابر پياده و احداث گذرگاههاي بر جسته عابرين پياده .
 11. اعمال مديريت و نظارت بر امور پاركينگ هاي حاشيه اي و سطح عمودي و خصوصي طراحي و ساماندهي پايانه هاي درون شهري ، ايستگاه هاي تاكسي - اتوبوس در سطح شهر و نظارت بر عمليات اجرائي آنها .
 12. تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت .
 13. تدوين نظام برنامه ريزي و تهيه طرحهاي مورد نياز حمل ونقل و ترافيك شهر زنجان و نظارت بر اجراي آنها.
 14. ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين ، آئين نامه ها ، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط .
 15. ارائه پيشنهادتعداد مورد نياز ناوگان حمل و نقل عمومي به مراجع ذيصلاح .
 16. بكارگيري اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اجراي فعاليتهاي سازمان .
 17. مشاركت با اشخاص حقيقي ، حقوقي ، اجرايي ، آموزشي و پژوهشي ، در زمينه تعميم و توسعه فعاليتهاي مورد نظر در فعاليتهاي سازمان ، با رعايت مقررات مربوطه.
 18. اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان و كارشناسان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي با رعايت مقررات مربوطه .
 19. شركت فعال در مجامع ملي ، آموزشي ، پژوهشي و مطالعاتي .
 20. تهيه طرح ها و ارائه پيشنهاد براي جابجايي ايمن مسافر و كالا .
 21. ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداريها براي تدوين شرح خدمات ، انتخاب مشاور، هدايت ، نظارت و تحويل گيري مطالعه و تلاش براي تصويب در مراجع مربوط .
 22. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي عمومي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان با بهره گيري از سياستهاي آموزشي مصوب و همكاري ديگر دستگاهها .
 23. پيگيري تداوم حرکت در جهت تحقق چشم انداز و مأموريت‌هاي حوزه معاونت و سازمان‌هاي تابعه با ملاحظه سندهاي فرداست ملي، راهبردهاي کلان شهرداري و وظايف نهادهاي خارج از شهرداري.
 24. تهيه طرح‌هاي داراي مقياس شهري و حومه شهري و تصويب طرح‌هاي موردي تهيه شده در سازمان‌هاي تابعه .
 25. سياستگذاري و تدوين راهبردهاي مورد نظر براي هيأت مديره سازمان‌هاي تابعه و همچنين نظارت بر حسن عملکرد فني و مالي سازمان‌هاي مذکور، مرکز کنترل ترافيک، پارک آموزش ترافيک و ساير ارکان معاونت.
 26. تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي توسعه سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل عمومي و نيز مديريت و هدايت جريان ترافيک و اطلاع‌رساني به شهروندان.
 27. تدوين مطالعات و تعيين راهبردهاي اجرايي در خصوص ايجاد محدوديت‌هاي ترافيک و توسعه فرهنگ پياده‌روي و ترويج دوچرخه‌سواري در شهر.
 28. تهيه و ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداري براي تدوين شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدايت، نظارت وتحويل گيري مطالعه و تلاش براي تصويب در مراجع مربوطه.
 29. تدوين برنامه‌هاي آموزش عمومي و تخصصي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان.
 30. تنظيم و تدقيق بودجه عمراني معاونت و سازمان‌هاي تابعه جهت ارائه و تصويب در مراجع ذيربط.
 31. شناسايي اثرات ترافيکي كاربري‌ها و مراكز عمده توليد و جذب سفر در شهر و تعامل لازم با نهادهاي ذيربط جهت اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ به منظور کاهش اثرات نامطلوب آن‌ها.
 32. تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرائي لازم در حيطه وظايف.
 33. شناسايي و پيگيري تأمين منابع درآمدي پايدار.
 34. اعمال مديريت و نظارت بر امور پاركينگ هاي حاشيه اي، مسطح و طبقاتي عمومي و خصوصي.
 35. طراحي وساماندهي پايانه هاي درون شهري، ايستگاه هاي تاکسي و اتوبوس در سطح شهر ونظارت بر عمليات اجرايي آنها.
 36. ايمن سازي معابر و تقاطع‌‌ها از طريق تهيه طرح‌هاي ايمن‌سازي و تابلوگذاري و همچنين نصب، تعمير و نگهداري تجهيزات، تابلوها و علائم ترافيکي عمودي و افقي و اجراي خط كشي طولي و عرضي.
 37. مناسب‌سازي و همسطح سازي محل‌هاي تبادل بين پياده رو و سواره‌رو در معابر و تقاطع‌ها جهت عبور معلولين و سالمندان.
 38. ارائه و اجراي راهكارهاي مناسب جهت آرام سازي ترافيك محلي.
 39. طراحي، نصب و نگهداري تابلوهاي اطلاعاتي راهنماي مسير و آدرس دهي .
 40. مکانيابي، طراحي و نصب پل روگذر و زيرگذر عابر پياده و احداث گذرگاه‌هاي برجسته عابر پياده.
 41. مکانيابي، طراحي، خريد تجهيزات و نصب انواع سامانه‌هاي چراغ راهنمايي.
 42. بهره‌گيري از سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند جهت پايش، مديريت و هدايت جريان ترافيک در معابر و تقاطع‌ها و احداث و توسعه مرکز کنترل ترافيک شهر قزوين.
 43. چنانچه اجراي هر يك از بندها فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانون ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد.

 

دی ان ان