آگهی مناقصه عمومي شماره 23/96/ح/ش- تامين و اجراي رنگ سرد ترافيكي به منظورخطكشي معابر زنجان

SuperUser Account 0 118 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظر دارد تامين و اجراي رنگ ترافيكي سرد مورد نياز جهت خط كشي معابر شهر زنجان را به شركتهاي واجد شرايط توليد و اجراكننده رنگ ترافيكي از بين شرکت هاي توليد و اجرا كننده رنگ ترافيكي سرد(داراي رتبه بندي Aو Bو Cو D (رتبه بندي وزارت راه و شهرسازي سال 1390) به طول 150 كيلومتر با گلاسبيد با شرايط منضم به پيمان واگذار نمايد

آگهی مناقصه عمومي شماره 22/96/ح/ش- خريد رنگ هاي سرد ترافيكي، دوجزئي و تينر

SuperUser Account 0 120 رتبه مطلب: بدون رتبه

شهرداري زنجان در نظردارد رنگ هاي ترافيكي سرد و دوجزئي و تينر مورد نياز خودرا از بين شرکت هاي توليد كننده رنگ ترافيكي( داراي رتبه بندي A، B، C و D ( رتبه بندي وزارت راه و شهرسازي سال 1390 )) جمعاً به مقدار 21 تن مطابق مشخصات و اسناد منضم به پیمان خريداري نمايد

RSS
دی ان ان