دات نت نیوک
ردیف عنوان مقاله تهیه کنندگان تعداد صفحات پیوست
1

شناسایی سامانه اتوبوس تنندرو(BRT)

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی
 
142

دانلود فایل

2

ایستگاه  های اتبوس درون شهری

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 117 دانلود فایل
3

روش تعيين نرخ كرايه سيستم های  حمل و نقل هم گاني درون شهري

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 80 دانلود فایل
4

شناسایی و بررس روش کار با نرم افزارهای تحلیل تر افیکی تقاطعات چر اغدار

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 124 دانلود فایل
5

تعیین حداقل فاصله بهینه پل های عابر پیاده از تقاطع های هم سطح شهری و آرام ساز های ترافیکی با توجه به سرعت خودرو های عبوری معبر و مسافت مطلوب پیاده روی

محمد جزونقی ،علی عبدی ،سمانه شاد دل
 
11

دانلود فایل

6 دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام 70 دانلود فایل
7

آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 115 دانلود فایل
8

کاربرد GISدر برنامهریزي شهري و منطقه اي


پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی
173 دانلود فایل
9

حمل و نقل نوین در شهرها

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 215 دانلود فایل
10

راه سازی و ماشین آلات ساختمانی

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی
 
180 دانلود فایل
11

مدیریت حمل ونقل شهری

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 170 دانلود فایل
12

آشنایی با مقررات زمین و مسکن

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 294 دانلود فایل
13 نحوه طراحی پارکینگ های  خیابانی در گره های شهری  پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 312 دانلود فایل
14

آشنایی با امور قرار دادها و پیمان ها زیر سازی و رو سازی راه

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 124 دانلود فایل
15 زیر سازی و روسازی راه پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی          327 دانلود فایل
16

راهبرد های توسعه شهری ،راهنمایی برای بهبود عملکرد

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 134 دانلود فایل
17

راهنماي مميزي ايمني معابر درون شهري

پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی         80 دانلود فایل
18

تفاوت زن و مرد در رانندگي

دكتر عليرضا اسماعيلي
 
         160 دانلود فایل