ردیف عنوان مقاله تهیه کنندگان تعداد صفحات پیوست
1 شناسایی سامانه اتوبوس تنندرو(BRT) پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 142 دانلود فایل
2 ایستگاه اتوبوس درون شهری پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 117 دانلود فایل
3 روش تعیین نرخ کرایه سیستم های حمل و نقل همگانی درون شهری پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 80 دانلود فایل
4 شناسایی و بررس روش کار با نرم افزارهای تحلیل تر افیکی تقاطعات چر اغدار پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 124 دانلود فایل
5 تعیین حداقل فاصله بهینه پل های عابر پیاده از تقاطع های هم سطح شهری و آرام ساز های ترافیکی با توجه به سرعت خودرو های عبوری معبر و مسافت مطلوب پیاده روی محمد جزونقی ،علی عبدی ،سمانه شاد دل 11 دانلود فایل
6 دستورالعمل تعمير و نگهداري روسازي آسفالتي راهها و بزرگراههاي شهري مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام 70 دانلود فایل
7 آشنایی با سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 148 دانلود فایل
8 کاربرد GISدر برنامهریزي شهري و منطقه اي پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 115 دانلود فایل
9 حمل و نقل نوین در شهرها پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 173
10 راه سازی و ماشین آلات ساختمانی پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 215 دانلود فایل
11 مدیریت حمل ونقل شهری پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 180 دانلود فایل
12 آشنایی با مقررات زمین و مسکن پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 170 دانلود فایل
13 نحوه طراحی پارکینگ های خیابانی در گره های شهری پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 294 دانلود فایل
14 آشنایی با امور قرار دادها و پیمان ها زیر سازی و رو سازی راه پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 116 دانلود فایل
15 زیر سازی و روسازی راه پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 125 دانلود فایل
16 راهبرد های توسعه شهری ،راهنمایی برای بهبود عملکرد پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 25 دانلود فایل
17 راهنماي مميزي ايمني معابر درون شهري پژوهشکده‌مدیریت‌شهری‌و‌روستایی 412 دانلود فایل
18 تفاوت زن و مرد در رانندگي دكتر عليرضا اسماعيلي 82 دانلود فایل
دی ان ان